image banner
Ủy ban nhân dân
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Thanh Hoài
Chức danh:Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
Điện thoại:
Email:nguyenthanhhoai@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Lê Văn Sang
Chức danh:Phó Chủ tịch UBND
Điện thoại:0919203756
Email:levansang@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
Trương Văn Khánh
Chức danh:Phó Chủ tịch UBND
Điện thoại:0912921284
Email:truongvankhanh@phuyen.gov.vn
4anh dai dien
Nguyễn Xuân Vũ
Chức danh:Công chức Văn phòng - Thống kê
Điện thoại:0918870007
Email:nguyenxuanvu@phuyen.gov.vn
5anh dai dien
Đặng Thị Ngân
Chức danh:Công chức Đại chính - Nông nghiệp
Điện thoại:077599069
Email:dangthingan@phuyen.gov.vn
6anh dai dien
Đinh Văn Lên
Chức danh:Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Điện thoại:0983590075
Email:dinhvanlen@phuyen.gov.vn
7anh dai dien
Tạ Thị Minh Hằng
Chức danh:Công chức Tài chính - Kế toán
Điện thoại:0793633959
Email:tathiminhhang@phuyen.gov.vn
8anh dai dien
Lê Thị Trúc Thư
Chức danh:Công chức VHTT (TBXH)
Điện thoại:0366907872
Email:lethitructhu@phuyen.gov.vn
9anh dai dien
Nguyễn Thị Thúy
Chức danh:Công chức Địa chính
Điện thoại:0946249438
Email:nguyenthithuy85@phuyen.gov.vn
10anh dai dien
Nguyễn Công Thương
Chức danh:Công chức VHXH (VHTT)
Điện thoại:0706084218
Email:nguyencongthuong@phuyen.gov.vn
11anh dai dien
Nguyễn Hoài Chương
Chức danh:CHT Ban CHQS
Điện thoại:0918127597
Email:nguyenhoaichuong@phuyen.gov.vn
12anh dai dien
Nguyễn Văn Đại
Chức danh:Trung tá, Trưởng Công an xã
Điện thoại:0384338846
Email:nguyenvandai@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Đức Bình Đông
Địa chỉ: Thôn Chí Thán, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ducbinhdong.songhinh@phuyen.gov.vn
Website: https://ducbinhdong.songhinh.phuyen.gov.vn/